sertificate

Warunki Usługi

Monfex (https://www.monfex.com) („Strona”, "Witryna") składa się z różnych stron internetowych („Monfex”, „my”, „nas” lub „nasze”). Witryna jest oferowana Użytkownikowi („Klient”, „Użytkownik”, „Handlowiec”, „Ty”, „Twój”) uzależniena od twojej akceptacji, bez modyfikacji, warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie („Warunki”). Twoje wykorzystanie Strony stanowi zgodę na wszystkie takie Warunki. Proszę uważnie przeczytać Warunki oraz zachować kopię do wglądu. Monfex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, zmienić warunki, na jakich Witryna jest oferowana. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Monfex powiadomi Cię o wszelkich zmianach w jeden z następujących sposobów, według naszego wyłącznego uznania: (a) wysłanie e-maila; lub (b) powiadomienie, gdy logujesz się na swoje konto lub w inny sposób korzystasz z naszych usług. Ogłoszenia o wszelkich zmianach zostaną uznane za przekazane i otrzymane przez Ciebie na stronie tego samego dnia po dostarczeniu lub udostępnieniu takiego powiadomienia. Monfex zachęca aby okresowo przeglądać Warunki, aby być na bieżąco z aktualizacjami.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich działań podejmowanych przez użytkownika za pomocą Strony i stanowią umowa prawna między Tobą a Monfex w sprawie przyjęcia Twojego wniosku o przyznanie konto. Jeśli kiedykolwiek dojdzie do konfliktu między niniejszymi Warunkami a instrukcjami, wskazówkam i podobnymi informacjami znalezionymi w Witrynie, niniejsze Warunki będą ważniejsze.

Składając wniosek o zarejestrowanie konta, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz (oraz jesteś w stanie zrozumieć i zaakceptować) niniejsze Warunki i że zgadzasz się, że będziesz nimi związany.

Możesz ubiegać się o konto i korzystać z usług udostępnionych za pośrednictwem Witryny, jeśli:

 • masz co najmniej 18 lat;
 • jest to zgodne z prawem;
 • informacje na tej stronie nie są sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami do jurysdykcji użytkownika. Osoby odwiedzające tę stronę są odpowiedzialne za ustalenie warunków i przestrzegania wszelkich lokalnych przepisów lub regulacji, którym podlegają;
 • przekażesz Monfex rzeczowe informacje o sobie, a środki zdeponowane na Twoim koncie są twoje i pochodzą z legalnego źródła;
 • rozumiesz, że wszystkie transakcje wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, wysoce zmiennym charakterem kryptowaluty i że możesz stracić wszystkie środki na swoim koncie, jeśli rynek zmieni się przeciwko tobie;
 • nie będziesz próbował podważać bezpieczeństwa Monfex, Strony ani usług;
 • nie będziesz używać ani niewłaściwie wykorzystywać Strony ani jej usług;
 • nie będziesz uczestniczył w żadnych manipulacjach na rynku;
 • rozumiesz, że wszystkie transakcje są ostateczne i nie można ich zmienić ani odwrócić;
 • rozumiesz, że Twoim obowiązkiem jest ciągłe monitorowanie, czy saldo depozytu zabezpieczającego jest wystarczające do obrotu depozytem zabezpieczającym;
 • wykonujesz transakcje i korzystasz z Witryny na własne ryzyko;
 • rozumiesz, że Monfex zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta i likwidacji wszelkich pozycji, jeśli Monfex ustali, że informacje przekazane Monfex nie są faktyczne lub niezgodne z którymkolwiek z niniejszych Warunków;
 • nie jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Saint Vincent i Grenadyny, Iranu, Syrii, Korei Północnej, Sudanu, Kuby ani żadnej innej jurysdykcji, w której usługi Monfex nie są oferowane.

Monfex zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania korzystania z Usług.

Brak aktywności oznacza brak jakichkolwiek zleceń (kupna lub sprzedaży aktywów) ze strony Klienta. Okres braku aktywności rozpoczyna się od ostatniego zamówienia Klienta. Opłata za brak aktywności oznacza opłatę, którą Spółka ma prawo pobrać z rachunku Klienta w przypadku Braku aktywności Klienta. Minimalna wysokość opłaty za brak aktywności to 100 USD.

Spółka zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za prowadzenie rachunku w wysokości 15% salda konta za każdy miesiąc kalendarzowy, w przypadku braku aktywności Klienta w ciągu 90 dni. Prowizja zaczyna być naliczana w dziewięćdziesiątym pierwszym (91) dniu i kończy się, gdy aktywność transakcji zostaje wznowiona.

Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku za brak aktywności jedną opłatą za wszystkie okresy nieaktywności konta klienta w dowolnym momencie, gdy klient był nieaktywny. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości spółka może naliczyć opłatę za brak aktywności za ponad 3 miesiące braku aktywności Klienta jedną opłatą za cały okres braku aktywności.

Monfex zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta lub nałożenia limitów handlowych z dowolnego powodu w dowolnym czasie bez podawania dalszych wyjaśnień. Jeśli Monfex zdecyduje się zamknąć twoje konto, Monfex może powiadomić Cię z wyprzedzeniem, abyś mógł zlikwidować wszelkie otwarte pozycje. Jeśli pozycje nie zostaną zlikwidowane w okresie wypowiedzenia, Monfex zlikwiduje dla Ciebie pozycję (pozycje) i zwróci pozostałe saldo do pierwotnego źródła, z którego dokonano depozytu. Jeśli Monfex podejrzewa jakąkolwiek podejrzaną aktywność na twoim koncie, Monfex może ograniczyć depozyty, wypłaty, transakcje lub wszelkie zmiany na Twoim koncie.

Twoim obowiązkiem jest dostarczenie Monfex prawidłowego adresu portfela do wypłat i użycie właściwego adresu portfela podczas finansowania konta. Monfex nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe transakcje wynikające z błędu użytkownika.

Monfex zastrzega sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości w dowolnym momencie

Monfex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione z powodu jakichkolwiek ograniczeń, likwidacji, cofnięć i / lub wstrzymania transakcji z jakiegokolwiek powodu.

Depozyty i wypłaty są przeliczane według obowiązujących stawek w momencie transakcji.

Monfex nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione z powodu dokładności, terminowości, kompletności lub dostępności jakichkolwiek danych w Witrynie.

Jeśli nie zgadzasz się lub nie możesz zastosować się do któregokolwiek z Warunków lub zasad Monfex, nie korzystaj z Witryny.

POTENCJALNE ZAKŁÓCENIE USŁUGI

Dostęp do Witryny może od czasu do czasu być niedostępny, opóźniony, ograniczony lub spowolniony z powodu, między innymi:

awarii sprzętu, w tym między innymi awarii komputerów (w tym twojego komputera), serwerów, sieci, linii i połączeń telekomunikacyjnych oraz innego sprzętu elektronicznego i mechanicznego; awarii oprogramowania, w tym między innymi błędy, wirusy, problemy z konfiguracją, niekompatybilność systemów, narzędzi lub aplikacji, działanie programów antywirusowych lub programów przesiewowych, nieczytelne kody lub nieprawidłowości w obrębie określonych dokumentów lub innych treści; przeciążenia pojemności systemu; szkód spowodowanych poważną pogodą, trzęsieniami ziemi, wojnami, powstaniem, zamieszkami, zamieszaniem cywilnym, działaniem Boga, wypadkiem, pożarem, uszkodzeniem wody, wybuchem, awarią mechaniczną lub klęskami żywiołowymi; przerwanie (częściowe lub całkowite) zasilania lub innej użyteczności usługi; strajku lub innego zatrzymania (częściowego lub całkowitego) pracy; ograniczeń rządowych lub regulacji, orzeczeń dotyczących wymiany, nakazów sądowych lub trybunałowych lub innych interwencji ludzki; lub z jakakolwiek innej przyczyny (podobnej do którejkolwiek z powyższych), niezależnie od kontroli Monfex.

Jeśli dostęp do tej strony jest niedostępny, opóźniony lub ograniczony, lub jeśli ta witryna nie działa szybko i wydajnie , możesz nie być w stanie przekazać swoich instrukcji dotyczących transakcji i innych spraw, albo takie instrukcje mogą nie zostać natychmiast wykonane lub możesz nie być w stanie uzyskać informacji w odpowiednim czasie. Jeśli twoje operacje są zależne od takiej komunikacji z Monfex, a takie komunikaty są zakłócane lub opóźniane, możesz ponieść straty.

KOMUNIKACJA

Odwiedzanie Witryny lub wysyłanie wiadomości e-mail do Monfex stanowi komunikację elektroniczną.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych i zgadza się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, że taka komunikacja musi mieć formę pisemną.

Wszystkie wysyłane przez nas e-maile (lub inne wiadomości) są przeznaczone wyłącznie dla adresata.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Monfex, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, właścicieli, agentów i osoby trzecie za wszelkie straty, koszty, zobowiązania i koszty (w tym uzasadnione opłaty adwokackie) związane z użytkowaniem lub wynikające z niego. lub niemożność korzystania z Witryny, jakiekolwiek zamieszczone przez użytkownika posty, naruszenie przez Użytkownika jakichkolwiek Warunków lub naruszenie jakichkolwiek praw do strony trzeciej lub naruszenie obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów.

Monfex zastrzega sobie prawo, na swój koszt, do objęcia wyłączną obroną i kontrolą wszelkich spraw podlegających w inny sposób odszkodowaniu przez Ciebie, w których nawet Ty będziesz w pełni współpracować z Monfex w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

WYPOWIEDZENIE

Monfex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu do Witryny i powiązanych usług lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym czasie, bez powiadomienia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niniejsza Umowa podlega prawu SaintVincent i Grenadynów, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Saint Vincent i Grenadynach we wszystkich sporach wynikających z lub związanych z korzystaniem ze Strony.

Korzystanie z Witryny jest nieautoryzowane w żadnej jurysdykcji, która nie nadaje mocy obowiązującej wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, w tym, bez ograniczeń, tej sekcji.

Klient zgadza się, że pomiędzy Nim a Monfex nie istnieje żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja w wyniku niniejszych Warunków lub korzystania z Witryny. Wykonanie niniejszych Warunków przez Monfex stanowi odstępstwo od prawa Monfex do przestrzegania żądań lub wymogów organów państwowych, sądowych i organów ścigania związanych z korzystaniem z Witryny lub informacji dostarczonych lub zebranych przez Monfex w odniesieniu do takiego wykorzystania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi zrzeczeniami gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas ważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, egzekwowalne postanowienia które są najbardziej zgodne z intencją pierwotnego postanowienia, a pozostała część Warunków będzie nadal obowiązywać.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi zrzeczeniami gwarancji i ograniczeniami odpowiedzialności określonymi powyżej, wówczas ważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, egzekwowalne postanowienia które są najbardziej zgodne z intencją pierwotnego postanowienia, a pozostała część Warunków będzie nadal obowiązywać.

STRONY TRZECIE LUB USŁUGI STRON TRZECICH

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych („Witryny powiązane”). Witryny powiązane nie są kontrolowane przez Monfex, a Monfex nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek takiej witryny, w tym między innymi wszelkie linki zawarte w Witrynie powiązanej lub jakiekolwiek jej zmiany lub aktualizacje. Monfex udostępnia te linki wyłącznie dla wygody, a włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez Monfex Witryny powiązanej ani żadnego z jej operatorów. Niektóre usługi i informacje udostępniane za pośrednictwem takich witryn, w tym między innymi dane rynkowe, są dostarczane przez witryny i organizacje stron trzecich. Monfex nie udziela żadnych gwarancji dotyczących dokładności, terminowości, kompletności ani dostępności danych rynkowych. Korzystając z dowolnego produktu, usługi lub funkcjonalności Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Monfex może udostępniać takie informacje i dane dowolnej osobie trzeciej, z którą Monfex ma stosunek umowny.

BRAK NIEZGODNEGO LUB ZABRONIONEGO WYKORZYSTANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Klienci otrzymują niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Warunkiem korzystania z Witryny jest zagwarantowanie Monfex, że nie będziesz korzystać z Witryny w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki.

Użytkownik nie może korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zaszkodzić Witrynie lub zakłócać korzystanie i korzystanie z Witryny przez inne osoby.

Nie można uzyskać ani próbować uzyskać żdanych materiałów lub informacji za pomocą dowolnych środków, które nie zostały celowo udostępnione lub dostarczone za pośrednictwem Witryny.

Wszystkie treści zawarte w ramach Witryny, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, a także kompilacja, a także wszelkie oprogramowanie używane w Witrynie są własnością Monfex lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim i innymi prawami chroniącymi intelektualnie prawa własności i prawa własności.

Wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie wszelkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności, legend lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie zmieniasz ich.

Nie będziesz modyfikować, publikować, transmitować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w sprzedaży przekazującego, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać żadnej zawartości, w całości lub w części, znajdującej się na Stronie.

Zawartość Monfex nie jest przeznaczona do odsprzedaży.

Korzystanie z Witryny nie upoważnia użytkownika do nieuprawnionego użycia jakiejkolwiek chronionej zawartości, a użytkownik nie usunie ani nie zmieni żadnych praw własności lub informacji o dystrybucji w żadnej treści.

Będziesz korzystać z chronionych treści wyłącznie na własny użytek i nie wykorzystasz ich w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Monfex i właściciela praw autorskich.

Użytkownik zgadza się, że nie nabywa żadnych praw własności do żadnej chronionej zawartości.

Nie udzielamy żadnych licencji, wyraźnych lub dorozumianych, na własność intelektualną Monfex lub naszych licencjodawców, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

OŚWIADCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszystkie transakcje wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, które może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Dźwignia finansowa stwarza dodatkowe ryzyko i stratę. Uważnie rozważ swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Przekonaj się o ryzyku związanym z handlem i zasięgnij porady niezależnego specjalisty finansowego i / lub podatkowego.

Informacje, oprogramowanie, produkty i usługi zawarte w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Zmiany są okresowo dodane do informacji w niniejszym dokumencie.

Monfex i / lub jego dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i / lub zmiany w witrynie w dowolnym momencie.

Monfex i / lub jego dostawcy nie składają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości i dokładności informacji, produktów oprogramowania, usług i związanych z nimi grafik na stronie w żadnym celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszystkie takie informacje, oprogramowanie, produkty, usługi i związane z nimi grafiki są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji lub warunków. Monfex i / lub jego dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanej grafiki, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Monfex i / lub jego dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę użytkowania, dane lub zyski wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z użytkowaniem lub wydajnością witryny, z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z witryny lub powiązanych usług, zapewnieniem lub niedostarczeniem usług lub informacjami, oprogramowaniem, produkty, usługi i związane z nimi grafiki uzyskane za pośrednictwem witryny lub w inny sposób wynikające z korzystania z witryny, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, nawet jeśli Monfex lub którykolwiek z jego dostawców został powiadomiony o możliwości uszkodzenia. Ponieważ niektóre stany i jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek części witryny lub któregokolwiek z niniejszych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony. Monfex i / lub jego dostawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków w odniesieniu do tych informacji, oprogramowania, produktów, usług i powiązanej grafiki, w tym wszelkich domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.