Polityka zwrotu kosztów
sertificate

Polityka zwrotów pieniężnych Monfex

Polityka zwrotu kosztów została stworzona w celu zminimalizowania ryzyka finansowego i prawnego Spółki, a także w celu wdrażania wytycznych polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Firma ma prawo zablokować dostęp do obszaru klienta według własnego uznania, zamrozić działalność handlową kont, odrzucić wniosek o transfer lub wypłatę. Firma ma również prawo dokonać zwrotu pieniędzy, jeśli źródło funduszy lub działania Klienta naruszają politykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spółka nie anuluje zawartych transakcji handlowych, w związku z czym ma prawo do zwrotu środków nadawcy w przypadku braku aktywności handlowej na rachunkach handlowych w ciągu jednego miesiąca od daty wpłaty środków.

Z określonych nieuniknionych przyczyn, lub w razie konieczności, Spółka ma prawo do zwrotu pieniędzy wpłaconych za pośrednictwem dowolnego systemu płatności, w tym kart kredytowych/debetowych. Poza tym, zwrot zostanie dokonany na elektroniczne portfele i dane konta bankowego, które Klient wykorzystał przy płaceniu pieniędzy. Należy również zauważyć, że wypłata całej kwoty depozytu jest możliwa tylko na te same dane konta bankowego i ten sam system płatności, który został użyty do wpłaty na konto.

Warunki wypłaty środków nie przekraczają dwóch dni bankowych od daty wysłania wniosku o wypłatę środków. W niektórych przypadkach, w zależności od systemu płatności/banku emisyjnego, terminy mogą zostać przekroczone.

Jeśli Spółka uzna działania Klienta za niewłaściwe lub sprzeczne ze wspólnym celem korzystania z usług Spółki, gdy istnieje bezpośredni lub pośredni, nielegalny lub nieuczciwy zamiar, Spółka ma prawo do działania w ramach tego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia Klienta. Wszystkie bezpośrednie lub pośrednie straty, wydatki związane z transferem funduszy będą nadmiernie zrekompensowane Spółce na koszt Klienta.

Podczas wpłaty na konto handlowe za pomocą karty kredytowej, Klient zgadza się nie składać wniosku o zwrot pieniędzy do banku, który został już otrzymany na konto handlowe, lub do dostawcy karty kredytowej/debetowej, zarówno podczas jak i po skorzystaniu z usług Firmy. Firma zakwalifikuje każdą taką próbę jako naruszenie Umowy o świadczenie usług, za które Klient może być pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec i zablokować zarówno wpłacanie, jak i wypłacanie środków z konta Klienta przez osoby trzecie. Tylko właściciel konta ma prawo do wpłaty i wypłaty środków z konta.